ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นระบบงานที่จัดทำเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยโสต คณะฯ โดยเป็นการแจ้งซ่อมชุดขยายเสียง ไมค์มีสาย ไมค์ไร้สาย โปรเจคเตอร์ และสายเชื่อมต่อโน๊ตบุ๊ค

ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จะเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้ที่เมนู "แจ้งซ่อม"
Untitled Document

Powered by:
Phanutchaya Maneewan
Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University